اين شبها که می گذرد..........                                    اين شبها که می گذرداحساس می کنم مرغ دلم                                   هوای ساحل خوشبختی دارد و به دنبال نا خدای                                                       خوبيهاست .                                                                                                                                                     اين شبها که می گذرد احساس ميکنم پرنده                                            بال را نقاشی میکند و ابر باران را تعريف                                         و نگاه آسمان به افق روشنی است که تا آن                                                سوی انتهای حضور ادامه دارد.                                                                                    اين شبها که می گذرد احساس ميکنم دل دريا                                         برای دل ماهی می سوزد .و چشم به راه مرد                                       ماهی گير چشم به افقی دارد که نور را ميفهمد                                                                                   اين شبها که می گذرد احساس می کنم دل انتظار                                         تنگ است و چشمهايش بارانی .واژه هايش عشق را                                               ميفهمد و برای ابر غزل عا شقانه می گويد                         اين شبها که می گذرد.......... 

/ 0 نظر / 6 بازدید