# آسمان

                                                                         اين شبها که می گذرد..........                                    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
           اين شبها که می گذرد احساس می کنم کوچه دلم تنگ است و دريچه چشمانم                 به سمت خدا باز و برای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید
                اين شبها که می گذرد  احساس می کنم  نسيم محبت ، در رگ                     زندگی جاری است و لحظه های ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 1 بازدید
                                                                               اين شبها که می گذرد احساس ميکنم تنها ئی قصه ی بی انتهائی است  که من هنوز در ابتدای آن هستم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید