# پنجره

            اين شبها که می گذرد احساس می کنم  بغض پنجره در تمام روز ميترکد                    و هوای چشمان اتاق بهاری ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2 بازدید